Im sorry but I couldnt find a noobers art forum adress

Status
Not open for further replies.

Naz

New Member
💻 Oldtimer
Joined
Dec 24, 2001
Messages
1,660
Best answers
0
u make it seem like spam at first....

but it seems like u really want to show something?

ur host ain't working though...
 
New Member
💻 Oldtimer
Joined
Nov 29, 2002
Messages
2,343
Best answers
0
wow..u really are bored...i dont nkow wtf 2 say about that O_O
 
Lost in space
Banned
Joined
May 8, 2003
Messages
840
Best answers
0
lol
I guess that I`ll take "bored" as a complement!:devgrin:
Its an israely host site
maybe thats the reson?
 
New Member
💻 Oldtimer
Joined
Nov 29, 2002
Messages
2,343
Best answers
0
ala!!!
od israeli!!!
ata medaber im meleh ha'esf haisraeli :)<
 
Lost in space
Banned
Joined
May 8, 2003
Messages
840
Best answers
0
YO!!
magniv
îòðééï àí àúä éëåì ìøàåú àú ääåãòä äæàú?

ççç áëì î÷øä àì úñôø ìàó àçã ëàï ìîä äí ÷öú îèåøôéí áòéðééðéí äàìå
éù ìé ôøåõ åàðé ìà îöìéç ìäùéâ ÷øà÷ ìîùç÷é øùú îçåöìáéú
æ"à éù ìé øùú áéúéú åáæëåú äôåøåí äæä äöìçúé ìäòìåú àú æä ëîå ùöøéê
àáì éù ìé áòééä òí äáãé÷ä äñøéàìéú äîòöáðú

àæ äàí àãåï "îìê äESF äéùøàìé" éåòéì áèåáå ìòæåø ìé? };-)
îâðéá ùàó àçã ëàï ìà îáéï îä ùàðçðå îãáøéí

If somebody calls it a spam then his messege and him are a spam themselves!
cause if you cant understand or get the right font It your ****ing problem!!!
lol

great to see that some of the locals are here too!

òëùéå àó àçã ìà éëåì ìäâéã ìðå ùàñåø ìôøñí ÷øà÷éí åëàìå!
ççç

àðé ø÷ î÷ååä ùìà òùéúé àú èòåú çéé áæä ùñîçúé òìééê ø÷ áâìì ùàúä âí...

I am working on a great Signature on Photoshop now
But what can I say I am a lazy man
it`ll be done probably when pigs will learn how to fly and when I`ll become a SSJ800!!!
(**** I should`ve cut this messege to no spaam and more near 50- thingy thing)...
 
Lost in space
Banned
Joined
May 8, 2003
Messages
840
Best answers
0
èåá éàììä àðé çééá ìæåæ àðé îùç÷ òëùéå îùç÷ øöçðé òí àç ùìé
àåìé àúä éëåì ìòæåø ìé " îìê " ççç
àéê àðé òåùä îñê îìà???
àðé éåãò ùöøéê ìäéåú ìé CHECKBOX áVIDEOMOD àáì àéï ìé
àåìé îùäå áCONSOLE???
àí àúä éåãò àæ úòðä ìé
åàí ìà àéëôè ìê àðé îåñéó àåúê ìBUDDYLIST ùìé

åîöèòø òì ëì ääúøâùåú ôùåè àðé îñèåì ìà éùðúé ëîå ùöøéê äøáä æîï...
áâøåéåú!!!
 
New Member
💻 Oldtimer
Joined
Nov 29, 2002
Messages
2,343
Best answers
0
X_X
wow.........................................
okaaay...........
*Specter runs and hides x_x

oh and next time just pm this to me...
the button looks like this:

 

Naz

New Member
💻 Oldtimer
Joined
Dec 24, 2001
Messages
1,660
Best answers
0
It IS spam when u don't put a translation under it

warning for you if there's no translation under it within 24 hours
 
New Member
💻 Oldtimer
Joined
Mar 21, 2003
Messages
1,207
Best answers
0
Wel, i would like to know what they sad, and can you give us some more exact tiem when the sig is done?
 

Hsu

New Member
💻 Oldtimer
Joined
Dec 4, 2001
Messages
2,306
Best answers
0
Well I will close this now. When you finaly have art to post make a new thread.
 
Status
Not open for further replies.

Users who are viewing this thread

Top