New Member
Joined
May 10, 2003
Messages
137
Best answers
0
may be a stupid question(im from nederland so i dont know all the words) but what are credits
 
New Member
Joined
Mar 25, 2003
Messages
642
Best answers
0
If you modify someone elses work, you have to say that it wasn't you how created all the model and then tell HOW created it. Lets say you modify DAKD's Vegeta then give credit to DAKD and to the one's DAKD gace credits to.
 
New Member
Joined
Nov 24, 2002
Messages
598
Best answers
0
YES I was used in an example woo hoo!:fight:
 
New Member
✔️ HL Verified
💻 Oldtimer
Joined
Mar 29, 2003
Messages
4,765
Best answers
0
if u dont under stand that i will translate it to dutch:

ze bedoelen als je een model maakt (een edit van iemand anders dus) dat je niet alle eer op je neemt dat je de model alleen hebt gemaakt bijvoorbeeld je edit een model van Azn en dan geef je hem credits omdat hij de model heeft gemaakt en je geeft je zelf ook credits omdat jij een edit hebt gemaakt :)

Well i hope that u under stand it now :)
 
New Member
Joined
Mar 25, 2003
Messages
642
Best answers
0
@DAKD: While writing this I remembered your USSJ Vegeta so I used you... urock:yes:

@Mystic: Oh you used AZN in your example..... DAKD will be angry :laff:

If someone needs the credits descritpion this in german just ask.
 
New Member
Joined
Feb 26, 2003
Messages
598
Best answers
0
Sicky this in the newbie central
And BTW hebrew translation<div align=right>
îä æä crits:
àí ùéðéú îåãì ëìùäå, àúä öøéê ìåîø ùìà àúä òùéú àåúå åìäñáéø îé àùä àåúå (äîåãì äî÷åøé).
ìãåâîà ùéðéú àú ävegeta ùì DAKD àæ àúä çééá ìåîø ùäîåãì äî÷åøé äéä ùì DAKD</div>
 

Users who are viewing this thread

Top